Sayın Hastamız,

Bu Aydınlatma Metnini, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. Maddesi gereği, kişisel verilerinizin işlenmesi ve yasal haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Lütfen dikkatlice okuyunuz. Bu bilgilendirme sonrası izin ve onayınız alınacaktır.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Hasta: Özel Çınarlı Hastanesi’nden ayakta veya yatarak herhangi bir sağlık hizmet alan gerçek kişiyi ifade etmektedir.

Özel Çınarlı Doğumevi Ve Kadın Hastalıkları Hastanesi Sağlık Tesisleri İşletmeleri Anonim Şirketi (Mersis No: 0685004944700018) (“Özel Çınarlı Hastanesi”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat (“KVKK”) gereği Veri Sorumlusu yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Veri Sorumlusu olduğumuz Kişisel Verilerin mevzuata uygun işlenmesinin düzenlenmesi için kural ve uygulamalar geliştirilmiştir.

KVKK 4. Maddede belirtildiği gibi kişisel verileriniz kanunlar, sözleşmeler, hukuki sebepler ve Özel Çınarlı Hastanesinin meşru menfaatleri çerçevesinde; işlemeyi gerektiren amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve sadece gerektiği kadar kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, gerekli koşullar sağlandığında yurt içi veya yurt dışı özel ve tüzel kişilerle paylaşılacak veya işlenmesine izin verilecektir.

Özel Çınarlı Hastanesinde işlenen kişisel veriler ve işleme sebepleri aşağıdaki tablodaki gibi belirlenmiştir.

Kimlik Hastanın kimlik tespiti ve kayıtlarda kullanılan; vatandaşlık no, seri no, cüzdan no, pasaport no, vatandaşı olduğu ülke, adı, soyadı, doğduğu ülke, doğduğu şehir, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, baba adı, anne adı, doğum yeri, diğer kimlik bilgileri (il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı)
İletişim Hasta ve yetkilendirdiği kişiler ile iletişim amacıyla kullanılan telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi bilgileri
Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava işlem ve dosyalarındaki bilgiler
Müşteri işlem Hastanede yapılan işlemlere ait faturalar, ödeme dekontları, talepler
Fiziksel mekân güvenliği Hasta ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları
İşlem güvenliği Hasta ve ziyaretçilerin IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, internet erişim logları
Görsel ve işitsel kayıtlar Hasta fotoğrafları,
Instagram @ozelcinarlihastanesi ve Facebook: @Özel-Çınarlı-Hastanesi-432998320092399 sosyal medya uygulama ve internet sayfalarında paylaşılan fotoğraf ve videolar
Pazarlama Sağlık Bakanlığı tarafından talep edilen ve onaylanmış anket kayıtları
Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Kılık ve kıyafet Hastanın boy, ağırlık gibi poliklinik, teşhis ve tedavi safhalarında alınan ölçüleri
Sağlık bilgileri Hastanın, epikriz kapsamında ve sağlıkla ilgili geçmiş, güncel, uygulanan ve planlanan; kan grubu, fiziki muayene ve bulgu, laboratuvar analizi, radyoloji ve diğer görüntüleme sonuçları, teşhis ve uygulanan tedavi, gerçekleştirilen operasyon, reçete gibi tüm bilgileri
Biyometrik veri Hastanın kimlik tespiti için SGK işlemlerinde kullanılan avuç içi izi

Yenidoğan bebeklerin görme alanının kontrol edilmesi için yapılan retina testi, bebeklerin doğum sonrasında alınan topuk izleri

Cinsel Hayat Hastanın cinsel hayatında dair tüm bilgiler
Genetik Hasta ve doğmuş/doğmamış çocuklarına ait genetik veriler
Din Kimlik kartı üzerindeki din bilgisi

Sizden talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz veya hastanemize yaptığınız poliklinik, teşhis, tedavi, doğum gibi tüm ziyaretler sırasında edinilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; Sağlıkta Kalite Standartlarına göre hazırlanmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmiş Kalite Yönetim Sistemleri dokümanları, hastane bilgi yönetim sistemi uygulama yazılımları, muayeneler, telefon veya birebir görüşmeler, laboratuvar analizleri, görüntüleme ve tanılama sistemleri, kamera sistemleri, tarayıcılar, fotoğraf çeken cihazlar, gerekli olan belgelerin edinilmesi amacı ile PTT ve kargo şirketleri aracılığı ile gönderilen bilgiler aracılığı ile işlenmek için toplanır.

Sizinle ilgili tüm sağlıkla ilgili işlemlerdeki yükümlülükleri yerine getirmek; iş sağlığı ve güvenliğini ve bilgi güvenliğini sağlamak; elektronik veya kâğıt ortamda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve kanunlar ve ilişkili mevzuatta yazan diğer her türlü nedenler de dahil olmak üzere meşru amaçla işlemek, kişisel verilerin işlenmesi kapsamında olacaktır.

KVKK 5. Madde 1. fıkrası gereği sizden kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı alacağız.

Ancak bilmeniz gerekir ki aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi

b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

d. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

e. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

g. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5651 sayılı kanun gereği Özel Çınarlı Hastanesi sorumluluğunda bulunan ve hastanede kullanacağınız internet erişimleriniz kayıt altına alınır. Bu kayıtlar en az iki sene boyunca saklanır.

Vergi usul mevzuatı gereği kişisel verileriniz işlenmekte ve Gelirler İdaresi ile bilgileriniz paylaşılmaktadır.

Bankalar ile ödeme işlemleri kapsamında bilgi işleme ve paylaşımı yapılır.

Hayat ve sağlık sigorta şirketleri ile kimlik, iletişim ve sağlık bilgileriniz işlenir ve paylaşılır.

SMS ile bilgilendirme mesajları talep etmeniz durumunda iletişim şirketleri ile telefon numaranız paylaşılır. İleti mesajları kişiye özeldir ve randevu, işlem ve sonuç bilgilendirme ve hatırlatma amaçları ile gönderilir. Önceden onay vermeniz durumunda ticari iletiler gönderilebilir.

Kargo ve lojistik şirketleri ile kimlik ve iletişim bilgileriniz paylaşılır.

Fiziksel güvenliğin sağlanması amacıyla hastanemizin meşru menfaatleri kapsamında kameralar ile kayıt alınmaktadır. Bu kayıtlar iki (2) ay saklanmaktadır.

Hastanemizin yetki verdiği veya onayladığı fotoğrafçılar özel günlerinizin (doğum öncesinde, doğum sırasında ve sonrasında) fotoğraf ve video görüntülerinin alınabilmesi için kimlik ve iletişim bilgileriniz paylaşılır. Bu fotoğrafçılar veya kendi imkanlarımızla çektiğimiz bu görüntüler talebiniz veya onayınız ile Facebook ve Instagram sosyal medya hesaplarımızda paylaşılır. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, video ve bunlarla ilişkili yorumlar, ilgili sistemlerin yurtdışında bulunması sebebi ile yurtdışına aktarılan verilerdir.

Ayrıca, hukuk yolu ile talep edilmesi durumunda kişisel verileriniz şirket avukatları, devlet ve kamu kurumları, hukuk mahkemeleri ve UYAP bilgi sistemi ile paylaşılır.

KVKK 6. Madde kapsamında işlenen özel nitelikli kişisel verilerin açık rızanız olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Ancak, sağlık, genetik, biyometrik ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından, KVKK Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartı ile, açık rıza aranmaksızın işlenebilir.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Uygulama Tebliği, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Hasta Hakları Yönetmeliği, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik mevzuatının ilgili maddeleri gereğince kişisel bilgilerinizi işlemek ve kayıtlamak zorundayız.

Size sunulacak sağlık hizmeti kapsamında işlenen sağlık verileriniz Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri ve denetçileri ile paylaşılması gerekir.

Sağlık durumunuza ilişkin tüm kişisel verileriniz ile tıbbi kayıtlarınız, tarafınıza sunulan sağlık hizmeti kapsamında, KVKK ve Hasta Hakları Yönetmeliği hükümlerine göre işlenmektedir. Sağlık mevzuatı gereği tüm kişisel verileriniz Sosyal Güvenlik kurumunda ve kurumun Medula bilgi sisteminde bilgileriniz işlenmektedir.

Özel Çınarlı Hastanesinde size uygulanacak her türlü tıbbi müdahale ve ameliyat veri olarak kayıt altına alınacak ve arşivlenecektir.

Toplum sağlığını ilgilendiren olaylarda ve hastalıklarda sizden hastanemize girerken HES kodu gibi bilgiler sorulabilir. Bulunduğunuz süre boyunca maske gibi koruyucu donanımlar kullanmanız istenebilir.

Nüfus cüzdanlarının arka sayfasında yer alan din bilgisi sadece yatan hastalarda arşivleme amaçlı olarak alınan fotokopilerde bulunduğu için işlenmektedir. Herhangi bir farklı işleme amacı bulunmamaktadır.

Kılık ve kıyafet kapsamında boy, ağırlık gibi poliklinik, teşhis ve tedavi safhalarında veya yeni doğan bebeklerin ölçüleri işlenmektedir.

SGK işlemlerinde kimlik tespitine yönelik biyometrik veriniz olan avuç içi izi kullanılır.

Yeni doğan bebeklerin görme alanının kontrol edilmesi için yapılan retina testi, bebeklerin doğum sonrasında alınan topuk izleri biyometrik veri olarak işlenmektedir.

Fetüslerin genetik verileri, doğuştan veya aileden gelebilecek anomali veya hastalıkların kontrol ve teşhis amaçlı işlenmektedir. Bu testler size bildirilecek anlaşmalı dış laboratuvarlar ile paylaşılmaktadır.

Sadece talep etmeniz veya izin vermeniz durumunda ve sizin belirleyeceğiniz kişilere sağlık durumunuz hakkında bilgi verilir.

Kişisel verilerinizin gizliliğinin korunması, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlanmak için mevzuat gereği yerine getirilmesi gerekli olan teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

Özel Çınarlı Hastanesi kurallarına ve kanunlara ilişkin ihlallerin ve ihlal kanıtlarının incelenmesi ve bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi ve bu kapsamda Özel Çınarlı Hastanesi’nin sağlamış olduğu donanım ve yazılım üzerinden ve/veya Özel Çınarlı Hastanesinden yapılan internet ve e-posta iletişiminin içeriğinin denetlenmesi de verilerinizin hukuken meşru amaçlarla işlenmesi anlamına gelmektedir.

KVKK 7. Madde 1. fıkrası gereği kişisel verilerinizin imhası, belirtilen yasal mevzuatta belirtilen süreler sonunda ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, hastanemizin vereceği kararla (resen) veya talebiniz üzerine İmha Prosedürüne uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Hasta ile ilgili tüm işlemler ve kayıtlar en az yirmi (20) yıl saklanır.

Doğum raporları süresiz olarak saklanır.

Kişisel verilerin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini etkileyen ihlal olayları İhlal Prosedürüne uygun değerlendirilir. Değerlendirme sonucu kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla yetkisiz gerçek ve/veya tüzel kişilerin veya kurumların eline geçtiğinin, değiştirildiğinin vb ihlal olayının tespiti durumunda Kişisel Verileri Koruma Kanunu 12. Maddenin 5. fıkrası gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bilgilendirme yapılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin;

a. işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. işlenmişse bilgi talep etme,

c. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e. eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f. KVKK nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

g. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e.) ve (f.) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkına sahipsiniz.

KVKK’nın 13. maddesi 1. fıkrası gereğince bize açık ve anlaşılabilir bir şekilde ve daha önce bizde kayıtlı olan kimlik ve iletişim (e-posta, telefon, adres) bilgileriniz veya bunları tespit edici belgeler ile birlikte ve şahsen başvuru formunu doldurup; Çınarlı Mah. Anadolu Cad. No: 14 35110 Konak İzmir veya kvkk@ozelcinarlihastanesi.com veya ozelcinarlisaglik@hs03.kep.tr adreslerine kargo, noter, e-posta, e-tebligat (KEP) yolları ile yazı göndererek veya KVKK kurulunun belirlediği/belirleyeceği diğer yöntemler ile başvurarak talepte bulunabilirsiniz.

Talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin kurumumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerin işlenmesine dair yasal mevzuat, politika, uygulama, kural ve iş gereklilikleri ile ilgili değişiklikler olması durumunda elektronik, yazılı veya sözlü bir bildiri ile duyurulacaktır.

ÖZEL ÇINARLI DOĞUMEVİ VE KADIN HASTALIKLARI HASTANESİ SAĞLIK TESİSLERİ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

Kişisel Verinin Koruması ile İlgili Dökümanlar